Novi Vinodolski attack by SAAF 19 sqdn 1944


NOVI VINODOLSKI 31 Oct 1944

Thanks to Luco Trost who identified the village.

Make a free website with Yola